Cloud

Praktische info

Img

18

img

jaar aan ervaring

102

img

kinderen opgevangen

2

img

Opgeleide leidsters

Hier vind je het algemene beleid en de werkwijze van Stichting Thuishuis

Praktische informatie voor ouders

Informatiegids voor ouders van Thuishuis It Bernetreintsje: INFORMATIEGIDS VOOR OUDERS

Pedagogisch Beleidsplan Thuishuis It Bernetreintsje:
Pedagogisch beleid it bernetreintsje jan 2024

Als kinderopvangorganisatie doen wij er alles aan om dagelijks goede kwaliteit kinderopvang te bieden. Toch kan er een keer iets misgaan. Wij vinden het belangrijk dat u bij ons terecht kunt als u ontevreden bent. Daarom hebben wij deze interne klachtenregeling opgesteld.  
Interne klachtenregeling^J model 2022

1. Aanmelden en plaatsen

Meer informatie over de procedure van aanmelden, plaatsen en evaluatie.

1.1 Aanmelden
Voor het aanmelden van jouw kind(eren) kun je het digitale aanmeldingsformulier invullen op de website van het Thuishuis van jouw keuze. 

1.2 Plaatsingsprocedure
Na de aanmelding bekijkt het Thuishuis of jouw kind geplaatst kan worden op de gewenste tijden. Er wordt dan contact met je opgenomen om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek of een plaatsingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden er afspraken gemaakt over de opvang. Er worden ook afspraken met je gemaakt over een eventuele wenperiode.

De opvang wordt bevestigd via het digitale administratiesysteem. Je ontvangt via mail of de ouderapp van het Thuishuis een verzoek voor het digitaal ondertekenen van het kinderopvangcontract en de machtiging tot incasso.

In de overeenkomst, waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, tussen het Thuishuis en de ouder worden de volgende zaken vastgelegd:

  • De afgesproken uren kinderopvang per maand (die je op moet geven aan de Belastingdienst voor het aanvragen van Kinderopvangtoeslag) en die maandelijks bij je in rekening worden gebracht;
  • Een digitale machtigingskaart voor akkoord met automatische incasso. Deze kun je digitaal ondertekenen zodat de betaling eenvoudig geregeld is.

1.3 Evaluatie
Na de proefperiode van 6 weken opvang vindt er een evaluatie plaats tussen jou en de eigenaresse van het Thuishuis. Daarna zal er jaarlijks een evaluatie plaatsvinden.

1.4 Opzegging contract
Er is een opzegtermijn van één maand voor jou als ouder en voor het Thuishuis. De opvang kan opgezegd worden bij het Thuishuis waar de opvang plaatsvindt. Je ontvangt een bevestiging van de opzegging en de betalingsovereenkomst, de incassomachtiging zal daarmee ook stoppen.

1.5 Groepsgrootte
1.5.1 Groepsgrootte bij KDV-BSO
Er zijn Thuishuizen kinderdagverblijf (KDV), Thuishuizen buitenschoolse opvang (BSO) en Thuishuizen Kindercentrum (een combinatie van KDV en BSO). In een KDV worden kinderen van 0-4 jaar opgevangen, in een BSO kinderen van 4 – 13 jaar en een Kindercentrum biedt beide vormen aan. De regelgeving op het gebied van groepsgrootte, groepssamenstelling en aantal leidsters op de groep is wettelijk vastgelegd.
Het maximale aantal kinderen dat in een speelruimte mag worden opgevangen is aan wettelijke regels gebonden. Per kind moet minimaal 3,5 m² beschikbaar zijn. Ook zijn er regels voor het aantal leidsters op een groep kinderen. Deze regels zijn vastgelegd in de zogenaamde Beroepskracht-Kind-Ratio (BKR). Daarbij is het aantal kinderen en de leeftijd van de betreffende kinderen leidend voor het berekenen van het aantal leidsters dat op de groep moet staan. Deze regels kun je vinden op de website www.1ratio.nl

1.5.2 Groepsgrootte bij Gastouderopvang
Bij de Thuishuizen gastouderopvang werkt de eigenaresse alleen op de groep, zonder andere leidsters. Een gastouder vangt maximaal vijf kinderen van 0 tot 4 jaar op of maximaal zes kinderen van 0 tot 13 jaar. De eigen kinderen van de gastouder (tot 10 jaar) moeten hierin worden meegerekend. In beide gevallen mogen maximaal vier kinderen van 0 en 1 jaar aanwezig zijn, waarvan maximaal twee kinderen van 0 jaar.

2. Afspraken rond opvang

Er worden afspraken gemaakt over het aantal uren opvang dat je voor jouw kind(eren) nodig hebt. Deze worden vastgelegd in de opvangovereenkomst. Voor (warme)maaltijden en reiskosten kan een extra vergoeding worden afgesproken.

2.1 Aantal uren opvang
Tijdens het plaatsingsgesprek worden de afspraken m.b.t. de opvang vastgelegd. Hierbij wordt ook het aantal opvanguren per week vastgelegd. Rekening houdend met de vakantiesluiting van het Thuishuis (deze periode hoeft niet betaald te worden) zal een gemiddeld aantal uren per maand berekend worden. Dit aantal uren x het uurbedrag zal twaalf keer per jaar aan de ouders worden gefactureerd. De nationale feestdagen waarop het Thuishuis gesloten is en die buiten de vakantie van het Thuishuis vallen worden wel doorberekend. 

Bij opvang op wisselende tijden geldt een andere berekeningssystematiek en soms ook een ander tarief. Er wordt op basis van het werkrooster van de ouders/verzorgers uitgegaan van een schatting van het aantal opvanguren per drie maanden. Vervolgens zal op grond van deze inschatting het gemiddeld aantal uren per maand worden berekend. Tussentijdse wijzigingen in contracten, uren e.d. kunnen een aanleiding zijn voor het opnieuw vaststellen van het gemiddelde aantal uren. Deze wijzigingen kun je doorgeven aan de Thuishuisondernemer of via de ouderapp. Wijzigingen in het opvangcontract dien je zelf ook door te geven aan de Belastingdienst zodat ook de kinderopvangtoeslag hierop aangepast wordt.

2.2 Vakanties
Een Thuishuis is minimaal 47 weken per jaar open. Elk Thuishuis maakt hierin zelf een keuze. Vraag bij jouw Thuishuis na welke weken het Thuishuis is gesloten. De nationaal erkende feestdagen vallen hierbuiten. Per Thuishuis kunnen de vakanties dus variëren. Aan het begin van elk kalenderjaar krijg je een overzicht met de vakanties en de feestdagen dat het Thuishuis gesloten is, zodat je jouw vakanties daar eventueel op af kunt stemmen. Vakanties en vrije dagen van de ouders hoort het Thuishuis graag een maand van tevoren of volgens de regels die het Thuishuis daarover heeft opgesteld. 

Als er wegens ziekte van het kind geen opvang plaatsvindt, dit graag z.s.m. doorgegeven.

2.3 Ziekte of afwezigheid van de gastouder

In de gastouderopvang is in de Wet kinderopvang vastgelegd dat zij bij ziekte of afwezigheid niet vervangen mag worden. Dit betekent dat bij langdurige ziekte het Thuishuis (tijdelijk) moet sluiten. Wel kan worden geprobeerd de kinderen op een andere locatie tijdelijk op te vangen (een andere gastouder of kinderopvang). Dit zal altijd in overleg met de ouders plaatsvinden. Tijdens de sluiting wordt geen ouderbijdrage in rekening gebracht en is er geen recht op kinderopvangtoeslag (KOT).

2.4 De achterwachtregeling bij gastouderopvang
De gastouder zorgt voor een adequate vervanging bij calamiteiten. Dit houdt in dat in ieder geval bij de opvang van meer dan drie aanwezige kinderen een achterwachtregeling wordt getroffen waarin een achterwacht beschikbaar is die bij calamiteiten binnen 15 minuten bij het opvangadres aanwezig is. Deze persoon is tijdens opvangtijden altijd telefonisch bereikbaar.
Een calamiteit is bijvoorbeeld een ongelukje met een kind tijdens de opvang waarvoor een dokter moet worden bezocht of ziekte van de gastouder tijdens de opvang.

3. Verzekeringen

Zowel de ouder als de Thuishuisondernemer heeft een verzekering afgesloten.
Ouders moeten een AVP (aansprakelijkheidsverzekering particulieren) hebben afgesloten. Als een kind schade toebrengt valt dit onder de AVP van de ouders.
Door het Thuishuis zijn afdoende verzekeringen afgesloten. Dit is een voorwaarde om het Thuishuis te kunnen starten. 

4. Controle door de GGD en Thuishuis

4.1.1 GGD-inspectie bij KDV-BSO
Vóór de start van een Thuishuis komt de GGD, in opdracht van de gemeente, voor een inspectiebezoek om te bepalen of de opvang aan de geldende regels voldoet. Daarna komt de GGD  jaarlijks, onaangekondigd, een inspectie uitvoeren bij het Thuishuis.
De Thuishuiseigenaresse draagt zorg voor een actueel pedagogisch plan en een actueel beleid Veiligheid & Gezondheid. De GGD gecontroleerd intensief op alle geldende regelgeving en de bijbehorende beleidsstukken. De bevindingen van de inspecteur worden vastgelegd in een inspectierapport. Deze rapporten kun je vinden in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en op de website van het Thuishuis.

4.1.2 GGD-inspectie bij Gastouderopvang
De gastouder wordt vóór de start van haar Thuishuis gecontroleerd op de  actuele wet- en regelgeving. Er wordt door de GGD, in opdracht van de gemeente, onder andere gekeken of de opvangruimte voldoet en of de gastouder over de juiste diploma’s beschikt.
Daarna komt de GGD, onaangekondigd, af en toe langs voor een inspectie. Van deze bezoeken wordt een inspectierapport gemaakt. Deze rapporten kun je vinden in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en op de website van het Thuishuis.

4.1.3 Jaarlijkse bezoeken door Thuishuis

De vaste adviseurs van Coöperatie Thuishuis komen twee keer per jaar langs bij iedere aangesloten ondernemer. Bij het ene bezoek ligt de nadruk op de pedagogische kwaliteit en bij het andere bezoek op de meer bedrijfsmatige kant (veiligheid- en gezondheid, wet- en regelgeving, ondernemerszaken). Zo blijft er zicht op de kwaliteitsstandaard van Thuishuis. 

5. Klachten/meningsverschillen

Uw kinderopvang doet er alles aan om dagelijks goede kwaliteit kinderopvang te bieden. Toch kan er een keer iets misgaan. De leden van Coöperatie Thuishuis vinden het belangrijk dat u bij hen terecht kunt als u ontevreden bent. Daarom heeft iedere kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld.  

In de klachtenregeling wordt beschreven hoe de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders werkt. De regeling voldoet aan de eisen uit de Wet kinderopvang, artikelen 1.57b en 1.57c 

Voordat u een interne klacht indient  
Wanneer u als ouder ergens ontevreden over bent, dan vinden wij het prettig dat u dit zo snel mogelijk bespreekt met de persoon die erbij betrokken is of was. Dit kan bijvoorbeeld een pedagogisch medewerker of leidinggevende zijn. Komen jullie er samen niet uit of bent u niet tevreden over de oplossing? Dan kunt u een interne klacht indienen bij uw locatie.  

U kunt ook direct een interne klacht indienen. Bijvoorbeeld omdat u het belangrijk vindt dat uw klacht zorgvuldig beoordeeld en geregistreerd wordt. U ontvangt van uw kinderopvang dan ook een schriftelijke reactie. Zij nemen alle klachten die schriftelijk bij hen binnenkomen anoniem op in hun jaarlijkse klachtenverslag. Het klachtenverslag wordt onder de aandacht van ouders gebracht en wordt besproken we met de oudercommissie. Ook stuurt uw locatie het naar de toezichthouder van de GGD. Dit is volgens de Wet kinderopvang verplicht.  

In deze klachtenregeling leest u verder hoe u een interne klacht kunt indienen, hoe deze wordt behandeld en waar u terecht kunt voor externe behandeling van uw klacht.  

Waarover kunt u een interne klacht indienen? 
U kunt bij uw kinderopvang een klacht indienen over:  

  • een gedraging van de eigenaar/houder, van een medewerker, of van iemand die werkt in opdracht van de houder, richting ouder of kind;  

  • een werkwijze of regel binnen de organisatie;  

  • de overeenkomst tussen de houder en de ouder(s). 

Wanneer uw klacht gaat over een vermoeden van kindermishandeling of grensoverschrijdend gedrag, dan zal eerst de Meldcode kindermishandeling kinderopvang gebruikt worden. Het kan voorkomen dat de nodige stappen uit de Meldcode zijn doorlopen en u nog steeds een klacht heeft over een gedraging, werkwijze en/of de overeenkomst. In dat geval kunt u via de klachtenregeling alsnog een interne klacht indienen.   

Waar en wanneer kunt u extern uw klacht indienen?  
Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht volgens de interne klachtenregeling en/of over het resultaat na afloop? Dan kunt u ook extern uw klacht indienen. Neem hiervoor contact op met het Klachtenloket Kinderopvang. Het Klachtenloket is beschikbaar voor gratis informatie, advies en bemiddeling.  

U kunt ook naar de Geschillencommissie Kinderopvang stappen. Alle kinderopvangorganisaties zijn wettelijk verplicht zich bij de Geschillencommissie aan te sluiten. Wanneer u bij de Geschillencommissie een geschil indient, doet zij een bindende uitspraak voor beide partijen.  

In de volgende situaties kunt u direct uw klacht indienen bij de Geschillencommissie, zonder eerst de interne klachtenprocedure te doorlopen:  

  • Als u niet tijdig (binnen 6 weken) een beoordeling van uw klacht van uw kinderopvang heeft ontvangen. 

  • Wanneer in redelijkheid niet van u kan worden verlangd dat u onder de gegeven omstandigheden een klacht bij uw kinderopvang indient. U kunt dan denken aan een situatie waarbij de persoon die uw klacht moet beoordelen zelf onderdeel is van uw klacht. Hierdoor kan de interne klachtafhandeling niet onafhankelijk plaatsvinden.  

Ook wanneer u direct naar de Geschillencommissie gaat, adviseren wij om vooraf contact op te nemen met het Klachtenloket Kinderopvang om te kijken welke route in uw situatie het best gevolgd kan worden.  

Het interne klachtenreglement van uw kinderopvang vindt u op de website van uw locatie.
Het klachtenbeleid van het Gastouderbureau Thuishuis vindt u hier.

6. Registratienummer erkende kinderopvang

De Thuishuizen hebben allemaal een nummer per opvangsoort waarmee ze geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) waarin alle erkende kinderopvang  te vinden is.

Voor het aanvragen van de Kinderopvangtoeslag wordt door de belastingdienst gevraagd naar het registratienummer. Het nummer kun je vinden op de website van het betreffende Thuishuis en op de facturen die je ontvangt.

7. Medezeggenschap ouders

Vanuit de verantwoordelijkheid voor je kind heb je als ouder recht op inspraak bij het beleid van jouw kinderopvang. Hiervoor gelden verschillende regels voor gastouderopvang en opvang in KDV en/of BSO.

7.1.2 Medezeggenschap KDV-BSO
Elk Thuishuis heeft een eigen oudercommissie. In deze oudercommissie zitten minimaal 2 ouders die de belangen van alle ouders behartigen. Informeer hiernaar bij uw Thuishuis.

8. Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Met ingang van 1 juli 2013 werken alle Thuishuizen met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Deze Meldcode voor de branche kinderopvang is gebaseerd op het basismodel meldcode: een stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling dat is ontwikkeld door het ministerie van VWS.

De meldcode geeft 3 routes aan hoe gehandeld moet worden bij verschillende signalen:

  1. Route bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
  2. Route bij signalen van mishandeling door een beroepskracht (leidster of huisgenoot indien het gaat om opvang aan huis)
  3. Route bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling

Alle Thuishuisondernemers en het personeel hebben een scholing in het werken met de Meldcode gevolgd. Binnen Coöperatie Thuishuis is pedagoog Margit Vos deskundige en aandachtsfunctionaris op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit betekent dat zij ondernemers ondersteunt en adviseert.

Vermoedens kindermishandeling door beroepskrachten of huisgenoten
In alle Thuishuizen is een Meldcode aanwezig of op aanvraag digitaal beschikbaar voor ouders; vraag jouw Thuishuisondernemer hiernaar. Hierin staat welke stappen er per route genomen worden.

Indien er een vermoeden bestaat van kindermishandeling, ongewenste omgangsvormen of seksueel misbruik door een beroepskracht of huisgenoot van de Thuishuisondernemer dient altijd melding gemaakt te worden aan de Thuishuisondernemer (indien het personeel betreft) en/of de pedagoog van Thuishuis: Margit Vos (margit@kinderopvangpedagoog.nl)