Cloud

Praktische info

Img

Hier vind je het algemene beleid en de werkwijze van Stichting Thuishuis

Praktische informatie voor ouders

Informatiegids voor ouders van Thuishuis It Bernetreintsje: Informatiegids Thuishuis It Bernetreintsje jan2023

Pedagogisch Beleidsplan Thuishuis It Bernetreintsje:
Pedagogisch beleid Thuishuis It Bernetreintsje jan2023

1. Aanmelden en plaatsen

Meer informatie over de procedure van aanmelden, plaatsen en evaluatie.

1.1 Aanmelden
Voor het aanmelden van jouw kind(eren) kun je het digitale aanmeldingsformulier invullen op de website van het Thuishuis van jouw keuze. 

1.2 Plaatsingsprocedure
Na de aanmelding bekijkt jouw Thuishuis of jouw kind geplaatst kan worden op de gewenste tijden. Er wordt dan contact met je opgenomen om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek of een plaatsingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden er afspraken gemaakt over de opvang. Er worden ook afspraken met je gemaakt over een eventuele wenperiode.

De opvang wordt bevestigd via ons administratiesysteem KOV-net. U ontvangt via mail of de ouderapp een verzoek voor het digitaal ondertekenen van het contract en de machtiging tot incasso.

In de overeenkomst tussen Coöperatie Thuishuis en de ouder worden de volgende zaken vastgelegd:

  • De afgesproken uren kinderopvang per maand (die je op moet geven aan de Belastingdienst voor het aanvragen van Kinderopvangtoeslag) en die maandelijks bij je in rekening worden gebracht;
  • Een digitale machtigingskaart voor akkoord met automatische incasso. Deze kun je digitaal ondertekenen zodat de betaling eenvoudig geregeld is.

1.3 Evaluatie

Na de proefperiode van 6 weken opvang vindt er een evaluatie plaats tussen jou en de eigenaresse van het Thuishuis. Daarna zal er jaarlijks een evaluatie plaatsvinden.

1.4 Opzegging contract
Er is een opzegtermijn van één maand voor jou als ouder en voor het Thuishuis. De opvang kan opgezegd worden bij het Thuishuis waar de opvang plaatsvindt. De eigenaresse van het Thuishuis geeft dat door aan KOV-net en je ontvangt dan een bevestiging van de opzegging van de betalingsovereenkomst (de incasso zal stoppen).

1.5 Groepsgrootte
1.5.1 Groepsgrootte bij KDV-BSO
Er zijn Thuishuizen kinderdagverblijf (KDV), Thuishuizen buitenschoolse opvang (BSO) en Thuishuizen Kindercentrum (een combinatie van KDV en BSO). In een KDV worden kinderen van 0-4 jaar opgevangen, in een BSO kinderen van 4 – 13 jaar en een Kindercentrum biedt beide vormen aan. De regelgeving op het gebied van groepsgrootte, groepssamenstelling en aantal leidsters op de groep is wettelijk vastgelegd.
Het maximale aantal kinderen dat in een speelruimte mag worden opgevangen is aan wettelijke regels gebonden. Per kind moet minimaal 3,5 m2 beschikbaar zijn. Ook zijn er regels voor het aantal leidsters op een groep kinderen. Deze regels zijn vastgelegd in de zogenaamde Beroepskracht-Kind-Ratio (BKR). Daarbij is het aantal kinderen en de leeftijd van de betreffende kinderen leidend voor het berekenen van het aantal leidsters dat op de groep moet staan. Deze regels kun je vinden op de website www.1ratio.nl

1.5.2 Groepsgrootte bij Gastouderopvang
Bij de Thuishuizen gastouderopvang werkt de eigenaresse alleen op de groep, zonder andere leidsters. Een gastouder vangt maximaal vijf kinderen van 0 tot 4 jaar op of maximaal zes kinderen van 0 tot 13 jaar. De eigen kinderen van de gastouder (tot 10 jaar) moeten hierin worden meegerekend. In beide gevallen mogen maximaal vier kinderen van 0 en 1 jaar aanwezig zijn, waarvan maximaal twee kinderen van 0 jaar.

2. Afspraken rond opvang

Er worden afspraken gemaakt over het aantal uren opvang dat je voor jouw kind(eren) nodig hebt. Deze worden vastgelegd in de opvangovereenkomst. Voor (warme)maaltijden en reiskosten kan een extra vergoeding worden afgesproken.

2.1 Aantal uren opvang
Tijdens het plaatsingsgesprek worden de afspraken m.b.t. de opvang vastgelegd. Hierbij wordt ook het aantal opvanguren per week vastgelegd. Rekening houdend met de vakantiesluiting van het Thuishuis (deze periode hoeft niet betaald te worden) zal een gemiddeld aantal uren per maand berekend worden. Dit aantal uren x het uurbedrag zal twaalf keer per jaar aan de ouders worden gefactureerd. De nationale feestdagen waarop het Thuishuis gesloten is en die buiten de vakantie van het Thuishuis vallen worden wel doorberekend. 

Bij opvang op wisselende tijden geldt een andere berekeningssystematiek. Er wordt op basis van het werkrooster van de ouders/verzorgers uitgegaan van een schatting van het aantal opvanguren per drie maanden. Vervolgens zal op grond van deze inschatting het gemiddeld aantal uren per maand worden berekend. Tussentijdse wijzigingen in contracten, uren e.d. kunnen een aanleiding zijn voor het opnieuw vaststellen van het gemiddelde aantal uren. Deze wijzigingen kun je doorgeven aan de Thuishuisondernemer. Wijzigingen kunnen ingaan een maand nadat het wijzigingsformulier is ontvangen. Deze wijziging dien je zelf ook door te geven aan de Belastingdienst zodat ook de kinderopvangtoeslag hierop aangepast wordt.

2.2 Vakanties
Een Thuishuis is minimaal 47 weken per jaar open. Elk Thuishuis maakt hierin zelf een keuze. Vraag bij jouw Thuishuis na welke weken het Thuishuis is gesloten. De nationaal erkende feestdagen vallen hierbuiten. Per Thuishuis kunnen de vakanties dus variëren. Aan het begin van elk kalenderjaar krijg je een overzicht met de vakanties en de feestdagen dat het Thuishuis gesloten is, zodat je jouw vakanties daar eventueel op af kunt stemmen. Vakanties en vrije dagen van de ouders hoort het Thuishuis graag een maand van tevoren of volgens de regels die het Thuishuis daarover heeft opgesteld. 

Als er wegens ziekte van het kind geen opvang plaatsvindt, dit graag z.s.m. doorgegeven.

3. Verzekeringen

Zowel de ouder als de Thuishuisondernemer heeft een verzekering afgesloten.
Ouders moeten een AVP (aansprakelijkheidsverzekering particulieren) hebben afgesloten. Als een kind schade toebrengt valt dit onder de AVP van de ouders.
Door het Thuishuis zijn afdoende verzekeringen afgesloten. Dit is een voorwaarde om het Thuishuis te kunnen starten.

4. Controle door Coöperatie Thuishuis en de GGD

4.2.1 GGD-inspectie bij KDV-BSO
Vóór de start van een Thuishuis komt de GGD, in opdracht van de gemeente, voor een inspectiebezoek om te bepalen of de opvang aan de geldende regels voldoet. Daarna komt de GGD  jaarlijks, onaangekondigd, een inspectie uitvoeren bij het Thuishuis.
De Thuishuiseigenaresse draagt zorg voor een actueel pedagogisch plan en een actueel beleid Veiligheid & Gezondheid. De GGD gecontroleerd intensief op alle geldende regelgeving en de bijbehorende beleidsstukken. De bevindingen van de inspecteur worden vastgelegd in een inspectierapport. Deze rapporten kun je vinden in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en op de website van het Thuishuis.

4.2.2 GGD-inspectie bij Gastouderopvang
De gastouder wordt vóór de start van haar Thuishuis gecontroleerd op de  actuele wet- en regelgeving. Er wordt door de GGD, in opdracht van de gemeente, onder andere gekeken of de opvangruimte voldoet en of de gastouder over de juiste diploma’s beschikt.
Daarna komt de GGD, onaangekondigd, af en toe langs voor een inspectie. Van deze bezoeken wordt een inspectierapport gemaakt. Deze rapporten kun je vinden in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en op de website van het Thuishuis.

5. Klachten/meningsverschillen

Als er klachten zijn over zaken in het Thuishuis, verzoeken wij je om dit te bespreken met de eigenaresse van jouw Thuishuis. Zij zal haar uiterste best doen om de klacht samen met je op te lossen.

Je kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang van de Geschillencommissie Kinderopvang waar alle Thuishuizen bij zijn aangesloten: www.klachtenloket-kinderopvang.nl. Je kunt online, via deze website, jouw klacht indienen of telefonisch contact opnemen via 0900-1877 (€ 0,20 per gesprek).

Indien wenselijk en afhankelijk van de aard van de klacht kan er een bemiddelende rol zijn voor coöperatie Thuishuis, de organisatie waar het Thuishuis bij is aangesloten. Je kunt dan contact op nemen met coöperatie Thuishuis.
De werkwijze m.b.t. klachten bij Thuishuis is vastgelegd in het interne klachtenreglement.

6. Registratienummer erkende kinderopvang

De Thuishuizen hebben allemaal een nummer per opvangsoort waarmee ze geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) waarin alle erkende kinderopvang  te vinden is.

Voor het aanvragen van de Kinderopvangtoeslag wordt door de belastingdienst gevraagd naar het registratienummer. Het nummer kun je vinden op de website van het betreffende Thuishuis en op de facturen die je ontvangt.

7. Medezeggenschap ouders

Vanuit de verantwoordelijkheid voor je kind heb je als ouder recht op inspraak bij het beleid van jouw kinderopvang. Hiervoor gelden verschillende regels voor gastouderopvang en opvang in KDV en/of BSO.

7.1.1 Medezeggenschap Gastouderopvang
De werkwijze m.b.t. de inspraak van ouders bij gastouderopvang binnen Thuishuis staat uitgebreid beschreven. Klik hier voor meer informatie.

7.1.2 Medezeggenschap KDV-BSO
Elk Thuishuis heeft een eigen oudercommissie. In deze oudercommissie zitten minimaal 2 ouders die de belangen van alle ouders behartigen. Informeer hiernaar bij uw Thuishuis.

8. Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Met ingang van 1 juli 2013 werken alle Thuishuizen met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Deze Meldcode voor de branche kinderopvang is gebaseerd op het basismodel meldcode: een stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling dat is ontwikkeld door het ministerie van VWS.

De meldcode geeft 3 routes aan hoe gehandeld moet worden bij verschillende signalen:

  1. Route bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
  2. Route bij signalen van mishandeling door een beroepskracht (leidster of huisgenoot indien het gaat om opvang aan huis)
  3. Route bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling

Alle Thuishuisondernemers en het personeel van stichting Thuishuis hebben een scholing in het werken met de Meldcode gevolgd. Binnen stichting Thuishuis is pedagoog Margit Vos deskundige en aandachtsfunctionaris op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit betekent dat zij ondernemers ondersteunt en adviseert.

Vermoedens kindermishandeling door beroepskrachten of huisgenoten
In alle Thuishuizen is een Meldcode aanwezig of op aanvraag digitaal beschikbaar voor ouders; vraag jouw Thuishuisondernemer hiernaar. Hierin staat welke stappen er per route genomen worden.

Indien er een vermoeden bestaat van kindermishandeling, ongewenste omgangsvormen of seksueel misbruik door een beroepskracht of huisgenoot van de Thuishuisondernemer dient altijd melding gemaakt te worden aan de Thuishuisondernemer (indien het personeel betreft) en/of coöperatie Thuishuis.

Voor contact hierover met Stichting Thuishuis kun je bellen met Margit Vos, pedagoog, op 050-5778005.

17

img

aan ervaring

102

img

kinderen opgevangen

2

img

Opgeleide leidsters